Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Statut Fundacji

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Statut

Jednolity tekst statutu Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Spis treści

I Postanowienia ogólne

§1

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundatorem Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” jest Gmina Sokółka.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sokółka.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§5

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§7

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może powoływać zakłady w kraju i za granicą.
 3. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.

§8

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla jej samej.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące), uzyskują honorowy tytuł Sponsora Sokólskiego Funduszu Lokalnego.
II Cele i zadania Fundacji

§9

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 1. Pomocy społecznej w tym wspieranie domów pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.
 3. Ochrony środowiska.
 4. Programów w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.
 5. Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.
 6. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

I Działalność odpłatna pożytku publicznego

 1. Organizowanie wycieczek, kolonii, obozów wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie szkoleń i seminariów.
 3. Prowadzenie sprzedaży przedmiotów darowizny.

II Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

 1. Realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustęp 1-33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014r. poz. 1118 z późn. Zm.)
 
III Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowią : kapitał statutowy, środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z :

1) darowizn, spadków i zapisów,

2) dotacji i subwencji ,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) odsetek, dywidend i zysków z akcji, udziałów i obligacji.

§13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona jest według zasad ustalonych w regulaminach zatwierdzonych przez Radę Fundacji, w których w szczególności określone będą zasady podziału dochodu na fundusze i zasady ich wykorzystywania.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

 

IV Organy Fundacji.

§16

Organami Fundacji są :

a/  Rada Fundacji

b/  Zarząd Fundacji

§17

 1. Radę Fundacji wybiera fundator.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 30 osób.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą: fundator oraz osoby powołane przez fundatora.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 6. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez swoich przedstawicieli.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji z członkostwa lub odwołania przed upływem kadencji przez Fundatora.
 8. Fundator na sześć miesięcy przed upływem kadencji Rady Fundacji wybiera nowy skład Rady Fundacji na następną kadencję.
 9. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Fundatora.

§18

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Rada Fundacji może powoływać komisje.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu.

§19

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie i zmian w składzie Zarządu zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów, uchwała o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji zapadają większością 3/4 ważnie oddanych głosów.

§20

Do kompetencji Rady Fundacji należy :

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie członków Zarządu Fundacji.
 4. Uchwalanie Regulaminu Wynagrodzeń pracowników Fundacji.
 5. Planowanie działalności Fundacji.
 6. Zapewnienie dopływu środków finansowych.
 7. Przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z wykonywania przedsięwzięć gospodarczych i finansowych.
 8. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, przystąpieniu do spółek.
 9. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, w tym również zmiany celów Fundacji. Zmiany w statucie wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez fundatora i wpisaniu do rejestru fundacji.

§21

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Do Zarządu nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
 4. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu

§22

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. Zarząd Fundacji wykonując swoje uprawnienia:

 1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem.
 2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
 4. Zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji
 5. Prowadzi księgę darczyńców.
 6. Tworzy i likwiduje zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji.

§23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie – w tym Prezes lub Wiceprezes.

V Postanowienia końcowe

§24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się majątku.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji, przeznaczony będzie w równych częściach na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację ich statutowych zadań na terenie Gminy Sokółka.
 4. O wszczęciu likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Zarząd Fundacji SFL

Statut aktualny na dzień 18.08.2016 r