Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Klauzula informacyjna Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” dla programu Działaj Lokalnie

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług dostępu do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” (dalej: „Administrator”).
2) Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
a) adres e-mail: fundacjasfl@gmail.com;
b) adres korespondencyjny: ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka;
c) telefon kontaktowy:85 711 57 00


2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),
b) dane kontaktowe (adres e-mail),
c) dane przekazywane we wniosku grantowym,
d) wizerunek (zdjęcia, filmy).
2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:
a) współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie –
do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia
wniosku, ocena formalna i merytoryczna wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego
partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku
z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym ewidencji i zarządzania
personelem, statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

g) Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający
z monitoringu wizyjnego, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane
do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa
prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,
b) odrębnemu administratorowi w postaci Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
c) podmiotom udzielającym finansowania na rzecz Programu „Działaj Lokalnie”.
2) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.


4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda
na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

1) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane
osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
(i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
(ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
(iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił
Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie
realizacji tych praw,
(v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

(vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych.
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana
danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator
ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest
spełniona jedna z następujących przesłanek:
(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
(ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
(iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku
gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w następujących przypadkach, gdy:
(i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
administratora,
(ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono
się usunięciu swoich danych osobowych,
(iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych
osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania
tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
(i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji
można natomiast wycofać zgodę,
(ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

(iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku
prawnego.
g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:
a) adres e-mail: fundacjasfl@gmail.com;
b) adres korespondencyjny: ul. Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka;
c) telefon kontaktowy:85 711 57 00


7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie automatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

Skip to content