Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 30 dzieci ze świetlic  środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, a także poprawa estetyki, doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic. Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają: - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, -dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zostaną przyjęte w pierwszej kolejności, zakładając, że w świetlicy będzie możliwe zapewnienie im opieki pod względem merytorycznym, jak i dostosowania pomieszczeń, -dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, -osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, -aktualni uczestnicy zajęć świetlicowych, zapisani nieprzerwanie co najmniej od roku, spełniający warunki uczestnictwa w projekcie. Dodatkowe formy wsparcia oferowane w świetlicach w ramach projektu to m.in. bezpłatne: -zajęcia z języka angielskiego, matematyki i informatyki, prowadzone przez aktywnych zawodowo nauczycieli, - treningi piłki nożnej z wykwalifikowanym trenerem, -zajęcia z nauki bądź doskonalenia pływania z instruktorem, -wsparcie psychologa – indywidualne lub grupowe, -wydłużony czas pracy świetlic oraz dodatkowi wychowawcy w świetlicach. Liczba miejsc w projekcie 30 (15 dziewczynek i 15 chłopców). Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w biurze projektu: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” Plac Kościuszki 9/1 16-100 Sokółka Tel. 857115700 REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2020 ROKU Wnioski o przyjęcie do projektu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjasfl.pl i w biurze projektu w godz. 10.00- 16.00.