Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Ogłoszenie Konkursu Grantowego w Programie “Działaj Lokalnie” 2023

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY  W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE ” 2023 POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI  REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE,  FUNDACJĘ SFL I SAMORZĄDY GMIN: SOKÓŁKA, DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, SZUDZIAŁOWO I NOWY DWÓR 

W programie  „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW,  mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.

Program adresowany jest do:

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej,

-grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

– W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od  12  kwietnia do 14 maja 2023 r., do godziny 16:00.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

KONSULTACJE MAILOWE I TELEFONICZNE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem
wniosku można go skonsultować i uzyskać porady.

Konsultacje będą trwały od 13 kwietnia do 14 maja   br. od godziny 10:00 – 12:00

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW:

Projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce (min.94 dni) a maksymalnie 6 m-cy. i będą mogły być realizowane pomiędzy 01 czerwca 2023r., a 31 grudnia 2023 r.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
-zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,.
-będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
-będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL 2023, do pobrania na
stronie Fundacji SFL. Szczegółowych informacji udzielają:
Anna Przeździecka – Koordynator programu
Marta Andrukiewicz– Asystent Koordynatora

Elżbieta Maliszewska- Księgowa

Biuro Fundacji SFL Tel. 451-592-552,

Poradnictwo w sprawie wypełniania wniosków będzie prowadzone mailowo lub telefonicznie po wcześniejszym ustaleniu.

Organizacje składające wnioski mają obowiązek wzięcia udziału  w szkoleniu na temat nowego generatora i wypełniania wniosku.

Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2023r. o godz. 14.00 w SCOP ul. Plac Kościuszki 26, Sokółka.

Skip to content