Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO „DZIAŁAJ LOKALNIE” IX W 2016 ROKU

Fundusz Lokalny” we współpracy z ARFwP ogłasza lokalny Konkurs Grantowy w ramach projektu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu Działaj Lokalnie” jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są liderzy i animatorzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują w lokalnym środowisku. Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach „Działaj Lokalnie” w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników ODL stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów. Początkujący liderzy, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby/problemu związanego z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje - uczą się jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań. Liderzy umieją mówić o swoich przedsięwzięciach, promować je w społeczności. Staje się dla nich jasne, że promowanie swojej aktywności jest ważnym elementem ich pracy, istotnym przy pozyskiwaniu nowych partnerów i ułatwiającym realizowanie przyszłych przedsięwzięć. Istotnym elementem procesu dojrzewania lidera jest także nabywanie przez niego świadomości roli jaką odgrywa on w swoim środowisku. Dzięki doświadczeniom projektowym zaczyna rozumieć, że posiada narzędzia i kompetencje dzięki którym może wpływać na ożywianie życia lokalnego i aktywizację mieszkańców. Dojrzały lider angażuje się w kolejne projekty, także poza programem DL. II.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 7,5 tysiąca zrealizowanych projektów oraz ponad 32 miliony złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”, a także w publikacjach dostępnych w zakładce „Mediateka”. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu

Program adresowany jest do:
 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń,
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części IX pkt.3).
Udziału w konkursie nie mogą brać:
 • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
 • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją wymienioną w podpunkcie 2 niniejszego rozdziału, celem złożenia wniosku aplikacyjnego do  konkursu „Działaj Lokalnie”. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć wniosek w imieniu grupy nieformalnej. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo, Nowy Dwór
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
Jeżeli nie wspierają finansowo konkursu „Działaj Lokalnie” [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="IV. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU „DZIAŁAJ LOKALNIE”?" tab_id="1460731225066-4754ed63-edaf"][vc_column_text]Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:
 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
 • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
 • zakup elementów wyposażenia, koszty podróży krajowych,
 • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku,
 • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione,
 • koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez ODL).
Z otrzymanego grantu nie można finansować:
 • udzielania pożyczek,
 • przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
 • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 • działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
 • zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
 • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 • inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
 • podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
 • tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
 • zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
 • kar, grzywien i odsetek karnych,
 • zakupu napojów alkoholowych,
 • podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
 • finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.
Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
Ośrodek „Działaj Lokalnie” dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
 1. projekt został złożony w terminie, tj. do 30 maj
 2. projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj Lokalnie IX” 2016 i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
 3. projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
 4. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
 5. harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 15 czerwca 2016- 31 grudnia 2016
 6. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 7. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 8. Organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy ODL. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci. Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
 3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
 5. proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
 6. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 7. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 8. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 9. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków. DO DECYZJI ODL, JEŻELI MA ON FINANSOWANIE GRANTÓW ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH TO TEN PUNKT OBLIGATORYJNIE ZOSTANIE W REGULAMINIE. WSPÓŁFINANSOWANIE KONKURSU Jednostka samorządu terytorialnego (JST), zgodnie z przepisami prawa, może przekazać Ośrodkowi Działaj Lokalnie środki na granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje możliwość przekazywania przez JST dotacji, ale wyłącznie podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli więc w konkursie rekomendowany do przyznania grantu będzie projekt, którego wnioskodawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wnioskiem w imieniu grupy nieformalnej, to grant na jego realizację nie może być finansowany ze środków JST. Może być on sfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie”, a środki JST mogą zostać wykorzystane na granty dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi projektami (lub jedynym projektem) rekomendowanymi do sfinansowania są projekty JST lub innych podmiotów publicznych użyczających patronatu grupie nieformalnej: -  grupa zostanie poproszona o znalezienie innego patrona, nie będącego instytucją publiczną, który otrzyma grant na realizację projektu finansowany ze środków JST, lub - ODL zawrze umowę na realizację projektu z grupą nieformalną w ramach Inicjatywy Działaj lokalnie, której realizacja będzie sfinansowana ze środków JST. Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE Łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku wynosi: 55 000zł. Pula środków może ulec zwiększeniu. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy o dotację.  W przypadku przyznania dotacji Inicjatywie Działaj Lokalnie, kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie a Inicjatywą Działaj Lokalnie. Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację Lokalnych Komisji Grantowych będą zobowiązani do złożenia kopii lub przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną przy organizacji lub instytucji wymienionej w punkcie III podpunkt 2, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. Umowa będzie musiała być przedstawiona do wglądu koordynatorowi konkursu w Ośrodku Działaj Lokalnie. Każdy grantobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje grant (zarówno wnioskodawca jak i realizator), ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez ODL z zakresu procedur programu Działaj Lokalnie. Za zgodą ARFP Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”. Wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy DL. nie dotyczy Inicjatywy DL Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do  dnia 30 maj 2016. Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX” można uzyskać: Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak sytuacji, gdy wniosek składa szkoła w imieniu grupy nieformalnej, należy we wniosku zaznaczyć fakt posiadania pełnomocnictwa od organu któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw DL) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół - stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację projektu.  Na etapie składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym pytaniu, a kopię zgody właściciela należy przedstawić Ośrodkowi Działaj Lokalnie przy podpisywaniu umowy grantowej. IX. LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ
 1. Co to jest dobro wspólne?
Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (...) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” Działania na rzecz dobra wspólnego tym różnią się od klasycznego podejścia skupionego na rozwiązywaniu problemów, że działający na rzecz dobra wspólnego opierają się na korzyściach (a nie walce z problemem), a komunikacja niesie ze sobą pozytywne wartości. Dobro wspólne rozumiane jest jako dobro, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie pewnej społeczności. Współdzielenie tego dobra przynosi członkom społeczności realne korzyści. Na przykład dla mieszkańców Żywca dobrem wspólnym jest czyste powietrze, dla mieszkańców wsi Lepaki – bezpieczeństwo i rozwój ich dzieci.
 1. Czym jest kapitał społeczny?
Kapitał społeczny odnosi się do powiązań między jednostkami – sieci społecznych i norm wzajemności oraz wyrastającego z nich zaufania Z budową kapitału społecznego wiąże się ściśle wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Społeczeństwo obywatelskie rozumiemy jako takie społeczeństwo, którego członkowie potrafią się samoorganizować i działać wspólnie na rzecz postawionych samodzielnie, wspólnych celów. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest strategicznym celem wspólnym dla wszystkich programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 1. Co to jest grupa nieformalna w rozumieniu Programu „Działaj Lokalnie”?
Grupa nieformalna to grupa (minimum trzech) obywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.
 1. Co to jest Inicjatywa „Działaj Lokalnie”?
Inicjatywa „Działaj Lokalnie” to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, II, Roz 2, Art. 19a-19h) forma dofinansowania projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa co najmniej trzech osób, z gminy objętej konkursem Działaj Lokalnie ma możliwość porozumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub organizacją i za jej pośrednictwem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, w której takie rozwiązanie nie jest możliwe, grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie może złożyć wniosek bezpośrednio do ODL – na tym właśnie polega oferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki przyznane w ramach grantu DL są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy „Działaj Lokalnie” ODL nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań realizatorów projektu i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.
 1. Ile minimalnie muszą trwać projekty składane do konkursu?
Działania aktywizujące społeczność powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego, dlatego okres realizacji projektu powinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy.
 1. Ile projektów może zgłosić do konkursu jeden wnioskodawca?
Nie ma limitu wniosków składanych od jednego wnioskodawcy. Natomiast Komisja Grantowa będzie mogła przyznać tylko jedną dotację jednemu realizatorowi.
 1. Czy parafia może złożyć wniosek do konkursu „Działaj Lokalnie”?
Nie. Parafie, podobnie jak partie polityczne i fundacje przez nie utworzone nie znajdują się na liście instytucji uprawnionych do aplikowania do konkursu i nie mogą złożyć wniosku do „Działaj Lokalnie”.
 1. W imieniu ilu grup nieformalnych może złożyć wniosek jedna instytucja posiadająca osobowość prawną?
Dopuszczalna górna liczba wniosków nie jest ograniczona, ale radzimy kierować się rozsądkiem w sytuacji, gdy jedna instytucja udzieli osobowości prawnej dużej liczbie grup nieformalnych – istnieje wtedy niebezpieczeństwo, że nie podoła kwestiom formalno-finansowym.
 1. Ile grantów może otrzymać jeden wnioskodawca?
Wnioskodawca, który składa wniosek we własnym imieniu (organizacja pozarządowa) może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie tylko jednej inicjatywy najwyżej ocenionej przez Lokalną Komisję Grantową. W sytuacji, gdy w imieniu grupy/grup nieformalnych o dotację ubiega się instytucja udzielająca im osobowości prawnej (czyli składa np. 3 wnioski, po jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup nieformalnych), może ona dotrzymać grant na realizację swojego własnego projektu, a ponadto dotacje na przeprowadzenie wszystkich inicjatyw zgłoszonych w imieniu grup nieformalnych, które decyzją komisji uzyskają dofinansowanie.  Ważne jest, aby grupy realizujące projekty były różne.
 1. Czy organizacja lub instytucja z siedzibą w miejscowości powyżej 20 tysięcy mieszkańców może realizować projekt w społeczności wiejskiej?
TAK, pod warunkiem, że siedziba wnioskodawcy i teren, na którym chce on realizować projekt, znajduje się na terenie objętym zasięgiem przez ODL oraz, że jego siedziba jest w mieście, które ODL obejmuje konkursem. Wnioskodawcy z dużych miejscowości, którzy chcą realizować projekt w małej społeczności, nie są wliczani do puli środków przeznaczonych na realizację projektów w ośrodkach miejskich powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców. PRZYKŁAD: ODL w Iławie realizuje konkurs na terenie powiatu iławskiego (w tym miasto Iława, zamieszkałe przez ok. 32.000 osób). Ma więc wydzieloną pulę środków na granty w dużym mieście (20% wartości wkładu własnego, tj. 5 000 zł) i pulę na granty realizowane na terenach poza Iławą (tj. 50 000 zł). Dostaje wnioski, które możemy podzielić na 3 grupy:
 1. składane przez wnioskodawców z gmin wiejskich na działania w swoich społecznościach,
 2. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone w Iławie,
 3. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone na terenach wiejskich.
W tej sytuacji, wnioski z grupy a. i c. będą zaliczane do puli na tereny wiejskie (50 000 zł), zaś wnioski z grupy b. będą zaliczone do puli projektów realizowanych w miastach większych niż 20 tys. mieszkańców. W przypadku, gdy wnioskodawca pochodzi z miasta spoza powiatu iławskiego (np. z Nowego Miasta Lubawskiego), a chce realizować projekt w jednej z gmin powiatu iławskiego, nie jest on uprawniony do składania wniosków do „Działaj Lokalnie”.
 1. Czy organizacja lub instytucja podlegająca jednostce z siedzibą poza terenem działania ODL (oddział terenowy stowarzyszenia, filia itp.) może ubiegać się o dotację?
TAK, warunkiem uzyskania dotacji w ich przypadku jest: - uzyskanie pełnomocnictwa do samodzielnego udziału w konkursie, ponieważ wniosku w ich imieniu nie może złożyć podmiot spoza terenu działania ODL. - obowiązek prowadzenia samodzielnej księgowości oraz posiadania konta bankowego, na które bezpośrednio trafi dotacja (to podstawa do samodzielnej realizacji projektu, o której mowa w regulaminie). Nie dotyczy to grup nieformalnych. Grupy nieformalne nie mogą zwracać się o udzielenie osobowości prawnej do instytucji spoza terenu działania ODL. PRZYKŁADY:
 1. jeżeli do ODL działającego na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie zgłosi się oddział stowarzyszenia (bez osobowości prawnej) z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, którego zarząd główny (posiadający osobowość prawną) ma siedzibę w Kłodzku, to jeśli oddział uzyska stosowne pełnomocnictwo i planuje działać na terenie swojej gminy – SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, żeby to oddział aplikował na podstawie pełnomocnictwa, a nie instytucja spoza obszaru działania ODL.
 2. jeżeli do ODL działającego na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie zgłasza się sekcja koła PZW działająca w gminie Bystrzyca Kłodzka (przy czym konto bankowe i władze są skupione w kole z siedzibą w gminie Kłodzko), to NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyż nie jest organizacją, która ma prawne możliwości do samodzielnej realizacji projektu na terenie objętym zasięgiem ODL.
 3. Czy organizacje zgłaszające się do udziału w Programie „Działaj Lokalnie” mogą równolegle realizować inne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?
TAK. Grantobiorcy ODL mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów finansowanych przez PAFW, pod warunkiem że środków otrzymanych na jego realizację nie wykażą jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do „Działaj Lokalnie”.  
 1. Czy ODL może finansować działania sportowe?
TAK, pod warunkiem, że te działania sportowe są częścią projektu, który ma na celu aktywizację społeczności i ma szansę przyczynić się długotrwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawodników) nie leżą w obszarze zainteresowania DL, gdyż nie aktywizuje społeczności lokalnej.
 1. Jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota dotacji, którą grantobiorcy mogą przeznaczyć na zakup środków trwałych i/lub finansowanie kosztów administracyjnych?
Regulamin nie określa procentowo ani kwotowo wysokości środków, jakie z dotacji przekazanej przez ODL mogą zostać wykorzystane na pokrycie wspomnianych kosztów. Jednakże jednym z kryteriów oceny merytorycznej jest „adekwatność kosztów, stawek i honorariów do zaplanowanych działań”. Od decyzji Komisji zależy, czy uzna zakup danego środka trwałego (lub opłacenia wynagrodzeń) za niezbędny do realizacji projektu.
 1. Czy należy zebrać jakiś wkład dodatkowy?
Tak, w czasie realizacji projektów grantobiorcy są zobowiązani pozyskać i zaangażować dodatkowy wkład w wysokości 25% grantu, w tym min. 5% wkładu finansowego. Warunek ten nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie, która ma obowiązek pozyskać wkład dodatkowy (niekoniecznie finansowy), w wysokości adekwatnej do zakresu projektu, wysokości dofinansowania i własnych możliwości.
 1. Jaką formę może mieć wkład dodatkowy?
Wkład dodatkowy może mieć formę wkładu finansowego lub niefinansowego, czyli rzeczowego, usługowego lub w postaci pracy wolontariuszy.
 1. Co to jest wkład finansowy?
Jest to wkład w postaci pieniędzy, ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji i przez nią rozliczany. np. jeżeli samorząd przekaże organizacji 1.000 zł na wkład własny do projektu, to pieniądze te muszą trafić na konto organizacji lub do jej kasy. Gdy organizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zostać wystawione na organizację. Opłacenie faktury, rachunku, umowy przez podmiot wspierający nie jest traktowane jako wkład finansowy ale jako wkład niefinansowy.  
 1. Co to jest wkład niefinansowy?
Wkład niefinansowy powinien zostać pozyskany przez grantobiorcę (nie może w jego skład wchodzić dotychczasowa własność organizacji) i polega na tym, że grantobiorca otrzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pociąga za sobą konieczności zapłaty. Wartość wkładu własnego niefinansowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu usługowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku wkładu rzeczowego). Dobra, zgromadzone jako wkład własny niefinansowy, mogą być wykorzystywane tylko do realizacji projektu, aż do jego zakończenia. Są 3 rodzaje wkładu własnego niefinansowego: rzeczowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariuszy.
 1. Co to jest wkład rzeczowy?
Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nie należące do organizacji, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp. Jako wkładu rzeczowego nie można traktować: majątku organizacji, towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu przez nią realizowanego. Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową oraz udokumentowana jedną z niżej wymienionych form: - fakturą/rachunkiem wystawionym organizacji przez firmę lub instytucję (forma zapłaty: darowizna), - oświadczeniem darczyńcy o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych), - porozumieniem (pomiędzy grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).
 1. Co to jest wkład usługowy?
Wkład własny usługowy to sługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego projektu. Za wkład usługowy można uznać np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi szkoleniowe wykonywane przez specjalistyczną firmę bądź organizację pozarządową, usługi cateringowe, tłumaczenia wykonywane przez biuro tłumaczeń, użyczenie sali w miejscowej szkole, itp. Wkład usługowy powinien być rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty – darowizna) i być zgodny z rynkową wartością usługi.
 1. Co to jest wkład w postaci pracy wolontariuszy?
Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.
 1. Jak obliczyć wartość wkładu niefinansowego?
Wkład rzeczowy wyceniony jest na podstawie wartości rynkowej i/lub na podstawie umowy, faktury lub rachunku. Wkład usługowy wyceniony jest na podstawie umowy lub rachunku/faktury wystawionych przez firmę lub instytucję. Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien być wyceniony na podstawie stawek obowiązujących na rynku, w zależności od kwalifikacji wolontariusza oraz zakresu jego działania. Np. jeżeli profesor mieszkający w okolicy przeprowadzi zajęcia dla mieszkańców danego miasteczka jego stawka godzinowa/dzienna powinna być wyceniona zgodnie z realnymi stawkami obowiązującymi na rynku i będzie na pewno wyceniona wyżej niż praca lokalnej młodzieży, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci z miejscowego przedszkola. Powinno to zostać wyliczone na podstawie ewidencji czasu pracy, przedstawionej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisko, zakres prac (ogólnie), wykonane czynności na rzecz realizacji projektu, data, stawka godzinowa/dzienna, liczba godzin/dni, łączna wartość wykonanej przez wolontariusza pracy (stawka godzinowa/dzienna x ilość godzin/dni). Na etapie wypełniania wniosku wkład niefinansowy powinien być wyliczony orientacyjnie (ile organizacja planuje pozyskać wkładu z poszczególnych form wkładu niefinansowego), natomiast w sprawozdaniu końcowym powinna posługiwać się konkretnymi sumami w poszczególnych kategoriach. Wkład dodatkowy może przyjąć dowolną konfigurację poszczególnych rodzajów wkładu tj. może być tylko finansowy, tylko niefinansowy (dowolna forma lub formy wkładu niefinansowego) lub mieszany, jednak rodzaj wkładu powinien być spójny z planowanym projektem.
 1. Kiedy należy pozyskać wkład dodatkowy?
Wkład dodatkowy należy zebrać i zaangażować w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku należy przedstawić plan pozyskania tego wkładu.
 1. Czy koszt telefonu, czynszu lub rachunki za koszty utrzymania organizacji można uznać za wkład dodatkowy?
Tak, ale tylko część tych kosztów odpowiadającą procentowi udziału projektu w poniesionych ogólnych kosztach stałych. Np. jeżeli organizacja ma 2 projekty i działalność statutową oraz otrzyma dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” i wszystkie te projekty w równy sposób eksploatują placówkę organizacji, to koszty stałe (takie jak czynsz, itp.) powinny zostać podzielone na 4 równe części i jedną z tych części można uznać za wkład niefinansowy – wkład usługowy. Koszty telefonu można uznać za wkład niefinansowy usługowy na podstawie bilingu z wykazanymi połączeń telefonicznych wykonanych w ramach projektu. Fragment publikacji "Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego" Fragment opisu metody pracy nad dobrem wspólnym ze strony www.lokalnepartnerstwa.org.pl Robert D. Putnam, Samotna gra w kręgle, WAiP 2008, s.33. Fragment materiału ewaluacyjnego „Teoria Programu Działaj Lokalnie” przygotowanego przez Fundację PBIS „Stocznia” grupa nieformalna, która faktycznie będzie realizować projekt